KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz, araç kiralama teklifleri ve sözleşmeleri kapsamında Ünsallar Otelcilik Turizm İnşaat Limited Şirketi (“Real Car Rental”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklandığı çerçevede işlenecektir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak, her türlü veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle ve aşağıda detaylı olarak yer verilen kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri doğrultusunda işlenebilecektir. 

Araç kiralama, sipariş ve rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, iptal taleplerinin işleme alınabilmesi, risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, kiralama koşulları ve ücretin belirlenebilmesi, faturalandırma faaliyetlerinin yapılabilmesi, randevu oluşturulabilmesi, teklif verilmesi, araç bakım hizmetlerinin yapılabilmesi, HGS sağlanması, talebiniz doğrultusunda araç kiralama sigortaları, kaza ve hasar yönetimi ve ek hizmetlerin sağlanması, arıza ve kaza halinde çekici ve yol yardımı sağlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak; 

Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi ve belge sağlama yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

Rücu haklarının kullanılması, sağlanan hizmetlerin ücretlerinin tahsil edilebilmesi, ücret iadelerinin yapılabilmesi, tazminat değerlendirmesi yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin alınabilmesi, uyuşmazlıklarda delil teşkil edebilecek kayıtların mevzuatta belirlenen sürelerde saklanması amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

Şirket operasyonları ve araçlarının güvenliğinin sağlanabilmesi, araç arıza bildirimlerinin yapılabilmesi, araç teslim ve iadelerinin kaydedilmesi, müşterinin finansal risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

Şirketimiz ve yetkili bayiler tarafından; SMS, telefon, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından, şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz; Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında “açık rıza” şartına dayalı olarak;

Bedeni zararla sonuçlanan kazaya karışmanız durumunda, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla işlenen sağlık verileriniz (özel nitelikli kişisel veri); Kanun’un 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında “açık rıza” şartına dayalı olarak;

İşlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, topluluk şirketleri ve iştiraklerine, kiralama ofislerine, hasar onarım merkezlerine, sigorta şirketlerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre [email protected] veya Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:136 Fethiye/Muğla, 48300 adresinden yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. 

Whatsapp Telefon