Kiralama Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

 

İşbu araç kiralama sözleşmesi (“sözleşme”) sözleşmenin tarafları;

1. https://www.carhiredalamanturkey.com/ işletmecisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usule uygun olarak kurulmuş Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi No.:136 Fethiye/Muğla, 48300 adresinde mukim Ünsallar Otelcilik Turizm İnşaat Limited Şirketi (REAL CAR RENTAL) (“Kiralayan”) olarak adlandırılacaktır.

2. Ön sayfasında yer alan motorlu taşıt’ı, aşağıdaki yer alan şartlarla ve süre ile kiralayan “T.C. Kimlik / Pasaport Numarası” T.C. Kimlik veya Pasaport numaralı “Rezervasyonu Yapan Kişinin Adı ve Soyadı” (“Kiracı”) ve "Araba Sınıfı", adlı motorlu taşıtın, “Teslim Alış ve Bırakış” lokasyonları ve "Teslim Alış ve Bırakış" günleri ve saatleri arasında "Rezervasyon Numarası” rezervasyon numarası ile ön sayfada adı ve adresi geçen ve imzası bulunup arabayı kira bedeli karşılığında kullanmak üzere alan gerçek veya tüzel kişi (“Kiracı”) olarak adlandırılacaktır.

 

Madde 2- KONU

 

İşbu araç kiralama sözleşmesinin konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI' ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 

Madde 3- GENEL KOŞULLAR

 

3-1 Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belge, (trafik ruhsatnamesi, haritalar vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığı sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

 

3-2 KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraf ile zarardan sorumlu olacaktır:

 

·      Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer yasadışı işlerde,

·      Yasa dışı işlerde,

·      Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesiyle, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında,

·      Yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

·      Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

·      Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük veya eşya taşınmasında,

·      Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.),

·      Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,

·      Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

·      Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip,

·      Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında,

·      Hayvan taşımacılığında

·      Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlarda

·      Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış veya ehliyetsiz olarak veya teslim formunda sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

·      Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

·      Ödeme şekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ticari yolcu ya da mal taşımada,

 

3-3 Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az bir yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Aracın kiracı dışında 3. şahıslarca kullanımı ancak kiralayanın bu şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydederek imzalarını alması ile mümkündür. Sözleşmede kaydı ve imzası olmayan kişilerin aracı kullanması nedeniyle olası kaza, ceza ve hasar durumunda tüm sigortalar geçersiz olup, meydana gelen tüm maddi ve manevi zararlardan kiracı ve aracı kullanan 3. Şahıs müteselsilen sorumlu olup, peşinen ortaya çıkan ve çıkabilecek tüm maliyetleri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

3-4 Kiracı seyir dışında aracı, güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak tutmakla yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunana kadar geçecek süreyi kiracı, kiralama broşüründe belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak ödemekle yükümlüdür.

 

3-5 Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmî belgeleri (ruhsatname, anahtar ve plaka ve plakalık) iade etmediğinde, bunları bulup getirinceye kadar geçen süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

 

3-6 Aracı herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirasını, kiracı ödemekle yükümlüdür.

 

3-7 Kiracı kullanım süresi içerisinde araç bakım uyarısı vermesi halinde derhal “Ünsallar Otelcilik Turizm İnşaat Limited Şirketi (REAL CAR RENTAL)” a bilgi vermek zorundadır. Tabii kullanma ve eskime sonunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralanan yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan, aracın işten kalma ücretini, gerekli kira tarifesinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek, onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura kiracıya ödenecektir.

 

3-8 Aracın tüm yakıt, otopark, HGS, OGS, otoyol, Köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferleri KİRACI' ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü̈ cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü̈ v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’ a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile Var ise gecikme faizi ve ferileri hizmet bedeli de eklenerek KİRACI' dan tahsil edilecektir. Kira süresi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN' dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü̈ V.S. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faizleri ile hizmet bedellerini kira suresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI' nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRALAYAN otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI” nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRACI, KİRALAYAN' ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

 

3-9 Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce ya da aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde bırakılan unutulan ya da taşınan herhangi bir eşya veya malın kaybından veya hasarından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil KİRALAYAN' ın maddi ve manevi yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

 

3-10 Kiralama süresi en az 5 gün’ dür. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, gecikme 1 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

 

·      1 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan (günlük hesaplanan hizmetler de navigasyon, ek sürücü, sigorta, çocuk koltuğu vb.- dâhil) bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartından yapılacağını peşinen kabul ve beyan eder.

 

3-11 Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın aracı iade alma ve sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Tek taraflı fesihte, kiracıdan kalan süredeki zararını karşılama talebinde bulunabilir.

 

3-12 Taraflar arası yazılı olarak kararlaştırılmadıkça herhangi bir ilave hükümsüzdür.

 

3-13 Her halde kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylık gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temnik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oranda yapılacaktır.

 

3-14 Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “Araç İşleten Sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI ya ait olup, araçlarını üçüncü̈ kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN' ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira süresi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI' nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

 

3-15 Kiracı tarafından kiralanan araçta başta araç takip sistemi bulunmakta olup, kiralanan araç çalınma, kaybolma ve benzeri güvenlik ihlallerini önleme amacıyla KİRALAYAN tarafından takip edilebilir, izlenebilir, konum ve km bilgileri kayıt altına alınabilir ve işbu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalarda kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü̈ kişilere/kurumlara ifşa edilebilir.

 

3-16 Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, rehin, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık, kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir ödeme yapılmadan talep hakkını verir.

 

3-17 Kiracı, aracı aşağıda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kilometre başına 6 TL+KDV aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

·      5 ile 7 günlük kiralamalarda her gün için 150 KM

·      7 ile 28 günlük kiralamalarda günlük 140 KM

·      Aylık kiralamalarda ise toplamda 3000 KM sınırı belirlenmiştir.

 

Web sitemizden yapılan rezervasyonlar şehir içi turistik kiralamaya özeldir.
Şehir dışı araç kiralamaları ayrıca özel fiyatlandırılır.

 

3-18 Kiracı, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI' nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı KİRACI' ya aynen faturalandırılır. Bu durumda KİRACI ayrıca, zarar tutarının araç teslim formunda belirtilen oranı kadar hizmet bedelini ve buna ilişkin KDV tutarını da KİRALAYAN' a ödemekle yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRALAYAN, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın işbu zarar tutarı hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI' nın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın işbu zarar tutarı hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI’ nın kredi kartından alınan provizyon tutarından tahsil etmeye yetkilidir.

 

3-19 Kiracı kullandığı araçla ilgili uzatma talebini kiralama bitiminden en az 1 gün (24saat) öncesinde ilgili ofise bildirmekle yükümlüdür. Uzatma talebi, ilgili kiralama ofisinin onayıyla gerçekleştirebilir. Uzatma bedeli anlaşma koşullarına göre Real Car Rental fiyatlarından talep edilebilir.

 

 

Madde 4- ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 

4-1 KİRACI, işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere lişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:

 

·      Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

·      Kiralanan araç için KİRALAYAN tarafından belirlenecek hizmet bedelini,

·      Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, ilave KM paket’i vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,

·      Talep ettiği takdirde; Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan Lastik Cam Far Güvence Sigorta (LCF), Süper Güvence Sigorta tutarlarını,

·      Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını,

 

4-2 KİRACI, ödemeleri KİRALAYAN tarafından belirlenen şekilde yapacaktır. KİRALAYAN kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep eder. KİRACI, kira bedelinin, genel koşullar ile araç teslim ve iade formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN' ın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

 

4-3 KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın iş bu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve Genel bildirime gerek olmaksızın KİRACI' nın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. Kira süresi her ne sebeple olursa olsun sona erse veya kira sözleşmesi feshedilse dahi işbu 4-3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

4-4 KİRACI kiralama esnasında kendisine ait bir kredi kartı ibraz etme zorunluluğu ve depozito işleminin gerçekleşiyor olması gereklidir.

 

4-5 Kiralama sırasında adınıza düzenlenmiş ve geçerli kredi kartınıza araç gruplarına ve muafiyet bedellerine göre 11.100,00.- TL – 14.800,00.- TL (300£ - 400£)  değişen tutarlarda bloke konulacaktır. Bankacılık işlemlerine bağlı olarak, bloke edilen ücretin hesabınıza yansıması, kiralamanızın bitiminin ardından olası ilave bir ödeme yükümlülüğü olmaması halinde mümkün olacaktır. Bu süre bankacılık işlemlerine bağlı olarak 10 - 20 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Buradaki gecikme nedeni Ünsallar Otelcilik Turizm İnşaat Limited Şirketi (REAL CAR RENTAL) değil, bankacılık işleyişidir. Ön ödemeli rezervasyonlarda kredi kartında bloke miktarı kadar, ön ödemeli değilse kira bedeli dâhil olmak üzere yeterli limit olmaması, kiracı adına geçerli kredi kartı sunulamaması ya da ehliyet koşullarının sağlanamaması durumunda rezervasyon onaylansa dahi araç verilmeyecektir. Yerinde ödeme seçenekli yapılan rezervasyonlar için de yukarıda belirtilen koşullar aynı şekilde geçerlidir.  Üst ve Lüks sınıf kiralamalarında kiracının kendi adına ait 2 adet kredi kartı bulundurması gerekmektedir, kira ve depozito bedeli ofiste tahsil edilir.

 

 

Madde 5- SİGORTA

 

5-1 KİRALAYAN, araçlarını karayolları trafik yasası uyarınca mecburi mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. Kasko veya ihtiyati mesuliyet sigortası yaptırma, kiralayanın ihtiyatındadır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının sigortadan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında zarar ve hasarlar sigorta kapsamında değildir.

 

·      Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlardan, (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimi ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit isim ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı, kiralayana en geç 48 saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. KİRACI kaza tutanaklarını getirmezse hasardan tamamen mesuldür.

·      Anlaşma tutanağı, tespit zaptı ve beyan sigorta kapsamında değildir.

 

5-2 KİRACI’nın doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı KİRALAYAN’ a anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır. Araçtan bazı şeylerin kaybolması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.

 

5-3 KİRACI, aracı kazaya uğratması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları KİRALAYAN tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri KİRACI tarafından karşılanır. Kiracının rücu saklıdır. 

 

5-4 Bütün sigortalar, kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir. 

 

5-5 Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan KİRACI mesuldür.

 

5-6 Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı maddi ve manevi zarardan itirazsız sorumludur. 

 

5-7 Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatlarından kısmen veya hiç istifade edemeyen KİRALAYAN, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için KİRACI’ dan talepte bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşürde belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır. 

 

5-8 Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme veya protokollerden önce uygulanır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme yürürlük kazanır.

 

5-9 Araçlarda hasar olması halinde, kiralayan kişi araç grubuna göre değişen tutarlarda maddi zararları ödemekle yükümlüdür. Araç bedelinin %5 kadar hasar ve zarar teminat dışındadır ve kiracıya aittir. Her araç kiralamada uygulanan muafiyetli kaza sigortası; 400£ ve üzeri hasar ve zarar durumlarında trafik ve alkol raporu ibraz etmek koşulu ile araç grubuna göre değişen tutarlarda sigorta limitleri dahilin de maddi zararları kapsamaktadır. 400£'a kadar olan hasar ve zararlar teminat dışındadır.

 

5-10 KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür; 

 

·      KİRALAYAN' a, +90 534 768 80 99 numaralı çağrı hattını arayarak derhal bilgi vermek,

·      Aracı yerinden oynatmadan ve kontağını kapattıktan sonra en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

·      Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekerek Kiralayana ivedi olarak iletmek,

·      İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

·      Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

·      Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no, verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi unvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,

·      Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

·      Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporlarının asıllarını kaza/olay tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde KİRALAYAN’ a ulaştırmak,

·      Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

 

5-11 Araçta meydana gelen hasar ya da kaza durumunda Kiracı, aracın serviste kaldığı gün sayısı kadar günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

5-12 KİRACI, teslim formunun imza anında; Süper Güvence Sigorta (CDW), Lastik Cam Far Sigortası (LCF) paketlerinden yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.

 

5-13 Süper Güvence Sigorta (CDW) paketinin KİRACI tarafından talep edilerek bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda;

 

·      KİRACI araçta oluşabilecek maddi hasarları 5000 TL’ye kadar raporsuz karşılama hakkına sahip olur.

 

 

5-14 Hasar Güvence Paketleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

 

·      Otomobili kullanan kişinin yasal sınırı aşan alkollü veya uyuşturucu etkisi altında karıştığı her kaza

·      Otomobilin sürücüsü sebebiyle trafik tarafından bağlanması

·      Otomobilin altının (Marş biyel, karter) kaza olmaksızın vurulması

·      Otomobilin koltuk döşemesinin yanması, sıvı dökülmesi, aşırı kirli teslim edilmesi

·      Otomobilin dağlık arazi, kumluk, bataklık, kumsal vb. trafiğe uygun olmayan yollarda otomobillerin tahammül güçlerine ve özelliklerine aykırı amaç, yer ve yollarda kullanılması, ralli, hız denemesi, motorlu sporlarda ve trafiğe kapalı alanlarda sürülmesinden dolayı oluşan hasarlar.

·      Yetkili servisler tarafından belirlenen ve rapor edilen özensiz, dikkatsiz veya aşırı zorlama sonucu oluşmuş hasar-arıza zararlardan kiralayan sorumludur.

·      Şahsi eşyalarınızın otomobilden çalınması, aracın anahtarının çalınması, suya düşmesi, ruhsat, plaka ve/veya avadanlık, jant kapağı ve stepne kayıpları, kiralanan ek ürünlerin kayıp ve zararları,

·      Sözleşmede kayıtlı olmayan sürücünün karıştığı kazalar ya da hasarlar

·      Doğal afetler sonucu oluşacak hasarlar.

·      Otomobilde kafessiz hayvan taşınması sonucu oluşan zararlar.

·      Kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dâhil olmak üzere tüm zararlar

·      Vandalizm, terör ya da toplumsal olaylar nedeniyle oluşan hasarlar

·      Kiralama sırasında doğru olmayan ya da eksik verilen bilgi sonucu yaşanan masraflar, hasar vb.

·      Mücbir sebep:

 

KARŞILIKLI VE TEK TARAFLI TRAFİK KAZALARINDA KİRACI MUTLAKA KAZA RAPORU VE ALKOL RAPORU TEMİN ETMEK ZORUNDADIR. İLGİLİ RAPOR DÜZENLENMEMESİ HALİNDE KİRACI OLUŞAN HASARLARDAN TÜMÜYLE SORUMLUDUR.

 

Önemli Notlar 

 

·      Herhangi bir kaza durumunda, aracın yeri değiştirilmeden kazanın şekline uygun kaza tespit tutanağı tutulması ya da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak derhal ve 24 saatten geç olmamak koşuluyla kaza, hırsızlık ve alkol tespit raporları alınması ve 7/24 hizmet veren +90 534 768 80 99 numaralı Tam Destek Hattına bilgi verilmesi zorunludur.

·      Aracın çalınması durumunda da derhal ve 24 saatten geç olmamak koşuluyla en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak 7/24 +90 534 768 80 99 numaralı Tam Destek Hattına bilgi verilmesi zorunludur. Aksi halde satın alınan tüm güvenceler geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3’cü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, 7/24 hizmet veren +90 534 768 80 99 telefondan yardım temin edilmelidir.

·      Lütfen kiralama başlangıcında ve iadesi sırasında Araç teslim etme ve teslim alma formunun doldurulup karşılıklı olarak imzalandığından emin olunuz.

·      Kiralama süresini uzatmak, dönüş saatini ve gününü bildirmek için lütfen kiralamayı yaptığınız ofisi veya Rezervasyon merkezimizi arayınız.

·      Kiralama sırasında kaza, aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda +90 534 768 80 99 numaralı Tam Destek Hattımızı arayınız.

·      Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması durumunda, (aracın) yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır.

·      ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre sürücüler, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

·      Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından düzenlenmektedir;

 

5-15 Kaza Anında Yapılması Gerekenler,

 

Kazada Trafik Polisi Ya Da Jandarma Tarafından Rapor Gerektiren Haller

 

·      Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini veya okunaklı görselini almak,

·      Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

·      Olay yeri kazanın şekli ve bulunduğu yeri araç plakası görünecek şekilde birden fazla görselini edinmek,

·      Yeterli güvenlik önlemi almadan aracı terk etmemek,

·      Sürücüde akıl sağlığı ve alkol şüphesi varsa,

·      Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa,

·      Kazaya karışan araçlardan biri resmi plakalı ise,

·      Kamuya ait eşyada zarar meydana geldiyse,

·      Kazada sadece 3. Kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

·      Kazaya karışan araçlardan birinin Trafik sigortası yok ise,

·      Trafik kazası ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmışsa,

·      Kaza oluşunda karşı sürücüyle anlaşamamanız halinde

 

Madde 6- KİRALANAN ARACIN GERİ İADESİ

 

6-1 KİRACI' nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapılmamaktadır. Bu durumda, KIRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. KİRALAYAN' ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN' ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

 

6-2 KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi KİRALAYAN'ın iade adresine, araç kiralama sözleşmesinin ön sayfasında belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen tek yön ücretini ödeyecektir.

 

6-3 KİRACI aracı, araca ait belgeleri, anahtar, aksesuar, avadanlık, anahtarlı ve plakalık ile ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI' ya bildirme hakkına sahiptir. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü̈ hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

 

6-4 KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN' a başvuracak ve KİRALAYAN' ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI'nın aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI' nın ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı belirtilen zamanda KİRALAYAN' a teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN' dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN'ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

 

Madde 7- FESİH HAKKI

 

7-1 KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi, tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 

 

7-2 KİRACI' nın genel koşullar ve işbu araç kiralama sözleşmesinde yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu genel koşulları tek taraf ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 8- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu genel koşullar ve taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 9- KVKK

 

Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden Kiralayan, bu kira sözleşmesi veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantılı olarak toplanan Kiracı’ya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) (“Kiracı’nın Kişisel Verileri” veya “Kişisel Veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve aktarabilir:

 

 a) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek, Kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracı’nın Kişisel Verilerini işlemek. Kiralayan bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler. 

 

b) Kiracı’nın veya yetkili sürücünün Kiralayan ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda Kiracı’nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak. Kiralayan, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler. 

 

c) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiralayan, Kiracının Kişisel Verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler. 

 

d) İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiralayan yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini işler. 

 

e) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracı’nın Kişisel Verilerini temin etmek. Kiralayan, geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı’nın Kişisel Verilerini bu amaçla işler. 

 

f) Kiralayan, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara, (i) sözleşme gereği; (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve / veya (iii) Kiralayanın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

Whatsapp Telefon